Кандидати за членови на Совет на општина Струмица од Сојузот за иднината

plakat web


1.Марјан Даскаловски


Лични податоци:

Роден е на 4 Мај 1964 година во с. Пиперево – Струмица. Оженет со Нина Даскаловска, со која има син Иван.
Образование:
Дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот Св."Кирил и Методиј" во Скопје.
Политичка кариера:
На локалните избори во 2009 година е избран за советник од редовите на СДСМ во собранието на општина Струмица и истата година е именуван за Претседател на Советот во општина Струмица. Од декември 2011 е избран за претседател на ОО СДСМ Струмица и до ден денес сеуште ја извршува таа функција.

 


2.Коста Јаневски


Лични податоци:

Роден е на 13.05.1960 год. во Штип, живее во Струмица.
Образование:
Медицински факултет Скопје, специјалист по интерна медицина.
Професионална кариера:
Вработен во ЈЗУ Општа болница Струмица, член на Собрание на Лекарска комора во два мандата.
Политичка кариера:
Член на Совет на општина Струмица 2009-2013, Заменик Градоначалник на општина Струмица 2009-2013 година.

 


3.Катерина Кузмановска


Лични податоци:

Родена е на 15.06.1968 во Струмица.
Образование:
Медицински факултет Скопје, специјалист педијатар.
Професионална кариера:
Вработена во ЈЗУ Општа болница Струмица.
Политичка кариера:
Член на Совет на општина Струмица 2009-2013 година.

 
4.Јосиф Христов


Лични податоци:

Роден е на 15.09.1963 во Струмица.
Образование:
Дипломиран правник
Професионална кариера:
Вработен во Агенција за катастар на недвижности, одделение за катастар и недвижности – Струмица, Раководител на Одделението во период од , во моментот Советник за правно катастарски работи.
Партиска кариера:
Член на Претседателство на ОО СДСМ Струмица во два мандата, член на извршен одбор на ОО СДСМ Струмица, Координатор на II Б МО.
Политичка кариера:
Член на Совет на општина Струмица 2009-20013, Координатор на Советничка група на СДСМ во Совет на општина Струмица.

 


5.Љубинка Вета


Лични податоци:

Родена е на 05.01.1955 година во Струмица.
Образование:
Медицински факултет Скопје, Доктор специјалист невропсихијатар.
Професионална кариера:
Долгогодишен работен стаж во ЈЗУ Општа болница Струмица, моментално вработена во приватна здраствена организација Неуромед во Струмица.
Партиска кариера:
Член на Претседателство на ОО СДСМ Струмица во два мандати, основач на Локален клуб на жени на ОО СДСМ Струмица.

 


6.Методи Витанов


Лични податоци:

Роден е на 04.03.1957 година во Струмица.
Образование:
Медицински факултет Скопје, Доктор по стоматологија.
Професионална кариера:
Вработен во приватна стоматолошка организација во Струмица.
Партиска кариера:
Член на централен комитет на ВМРО - НП.
Политичка кариера:
Член на Совет на општина Струмица 2009-20013

 
7.Ацо Ѓоргиев


Лични податоци:

Роден е на 11.07.1970 година во Струмица, живее во Муртино.
Образование:
Средна стручна спрема, Економска насока.
Професионална кариера:
Вработен во ЈПКД Комуналец, Подружница Муртино.

 


8.Костадин Костадинов


Лични податоци:

Родена е на 22.03.1990 година во Струмица.
Образование:
Во 2004 година се запипшува во П.С.У. Јахја Кемал во Скопје. По завршувањето на средното училиште во 2008 година се запишува на економски факултет при универзитетот ФОН. Дипломира 2011 година. Истата година запишува постдипломски студии, отсек маркетинг менаџмент на ФОН универзитетот.
Професионална кариера:
Менаџер за продажба во Фани Логистик од Струмица, сопственик на приватна фирма Интер Метал Мет.
Партиска кариера:
Претседател на ЛК СДММ Струмица од 2012 година, потпретседател на ЛК СДММ Струмица, член на Извршен одбор на ЛК СДММ Струмица.

 


9.Ленче Кукиќ


Лични податоци:

Родена е на 12.06. 1976 година во Струмица.
Образование:
Средна стручна спрема.
Професионална кариера:
Естраден уметник.

 
10.Петар Божинов


Лични податоци:

Роден е на 05.01.1984 година во Струмица.
Образование:
Дипломиран агроном инженер.
Професионална кариера:
Менаџер.

 


11.Борче Хаџиев


Лични податоци:

Роден е на 13.09.1980 година во Струмица, живее во Куклиш.
Образование:
Дипломиран економист.
Професионална кариера:
Вработен во Штедилница можности во Струмица, моментално на работно место заменик раководител.
Политичка кариера:
Член на Совет на општина Струмица 2009-20013.

 


12.Наташа Иванова


Лични податоци:

Родена е на 25.11.1990 година во Струмица, живее во Дабиље.
Образование:
Апсолвент на Економски факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј.

 
13.Наќе Гогов


Лични податоци:

Роден е на 09.10.1953 година во Вељуса, живее во Струмица.
Образование:
Медицински факултет Скопје, специјалист невролог.
Професионална кариера:
Вработен во ЈЗУ Општа болница Струмица.

 


14.Фатима Камберова


Лични податоци:

Родена е на 04.03.1964 година.
Образование:
Средна стручна спрема.
Партиска кариера:
Член на координативно тело на клуб на жени.

15.Бранко Божинкочев


Лични податоци:

Роден е на 08.07.1959 година во Струмица, живее во Струмица.
Образование:
Дипломиран економист.
Професионална кариера:
Директор на Агенција за недвижности во Струмица, дологодишен директор на Дом на пензионери Спиро Захов во с.Банско.
Партиска кариера:
Член на извршен одбор на ОО СДСМ Струмица, претседател на IА МО, координатор на IА МО.

 
16.Гале Василев


Лични податоци:

Роден е на 03.06.1970 година во Муртино.
Образование:
Средна стручна спрема.
Партиска кариера:
Член на Централен комитет на ВМРО – НП.

 


17.Ерхин Мустафов


Лични податоци:

Роден е на 065.09.1990 година, живее во с. Банско
Образование:
Апсолвент на Педагошкиот факултет при Универзитетот Гоце делче – Штип. Дисперзирани студии Струмица.
Партиска кариера:

18.Славица Иванова


Лични податоци:

Родена е на 02.10.1986 година во Струмица, живее во с. Просениково
Образование:
Правен факултет Јустинијан Први – Скопје, Магистер по право.
Партиска кариера:
Претседател на ЛК СДММ од с. Просениково.

 
19.Дејан Димитриевски


Лични податоци:

Роден е на 28.11.1986 година во Струмица, живее во с. Добрејци.
Образование:
Геодетски техничар.
Професионална кариера:
Вработен во Гео Меридијан како геодетски техничар.
Партиска кариера:
Претседател на ЛК СДММ од с. Добрејци.

 


20.Демир Куртев


Лични податоци:

Роден е на 15.05.1971 година во Струмица.
Образование:

 


21.Добрила Христова


Лични податоци:

Родена е на 09.04.1985 година во Струмица, живее во с. Сачево.
Образование:
Дипломиран правник.
Професионална кариера:
Невработена.
Партиска кариера:
Секретар на ЛК СДММ од с.Моностипово, секретар на на ЛК СДММ Муртино, координатот на ЛК на жени од с. Сачево.

 
22.Драги Чавдаров


Лични податоци:

Родена е на 27.11.1988 година во Струмица.
Образование:
Дипломиран правник при Правен факултет Јустинијан Први – Скопје, моментално на Магистерски студии, насока деловно право.
Професионална кариера:
Невработен.
Партиска кариера:
Член на Извршен одбор на ЛК СДММ Струмица.

 


23.Васко Стојанов


Лични податоци:

Роден е на 10.08.1986 година во Струмица.
Образование:
Дипломиран економист при Универзитетот Св. Кирил и Методиј.
Професионална кариера:
Невработен.
Партиска кариера:
Претседател на МО Водоча, претседател на ЛК СДММ Водоча.